Hallitus 2020

Maaseudun asukkaat, varsinaiset jäsenet

Lea Niemelä, Tervola

Unto Karttunen, Ranua

Niilo Markkanen, Rovaniemi  (hallituksen I varapuheenjohtaja)

Yhdistys / Järjestö, varsinaiset jäsenet

 

Sanna-Mari Suopajärvi, Rovaniemi (hallituksen II varapuheenjohtaja)

Tapio Keskimaula, Keminmaa

Paikallinen julkinen hallinto, varsinaiset jäsenet

Tuula Eilittä, Keminmaa 

Jukka Feodoroff, Kemi

Matti Konstenius, Rovaniemi   (hallituksen puheenjohtaja)

Maaseudun asukkaat, varajäsenet

Helena Huhta, Tervola

Heikki Kuusela, Ranua

 

 

Yhdistys / Järjestö, varajäsenet

Seppo Junes, Simo

Elli Turtinen-Heikkilä, Rovaniemi

Petri Juntikka, Keminmaa

Paikallinen julkinen hallinto, varajäsenet

Seppo Selmgren, Keminmaa

Mika Grönvall, Kemi

 

 

Toimintaryhmän hallituksen on noudatettava ns. “kolmikantaperiaatetta”. Toimintaryhmän hallituksen pitää koostua tasapuolisesti seuraavien tahojen edustajista:

1. paikallinen julkinen taho;
2. yhteisöt (järjestöt, yhdistykset ja suuret yritykset);
3. maaseudun asukkaat.

Paikallinen julkinen hallinto: Paikallisen julkisen hallinnon edustajia ovat kunnanvaltuutetut, kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja, kunnansihteeri, elinkeinoasiamies, maaseutusihteeri, kunnaninsinööri sekä muut vastaavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Mahdollisina tuen hakijoina olevien oppilaitosten johtavissa tehtävissä olevat henkilöt luetaan paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön. Lisäksi kunnan edustajiksi katsotaan sellaisten lautakuntien tai kunnan asettamien toimikuntien puheenjohtajat, joiden tehtäväkenttään kuuluvat maaseudun kehittämisasiat. Maakuntaliittojen ja seurakuntien johtavassa asemassa olevat työntekijät ja luottamusmiehet (esim. maakuntajohtajat, kirkkoherrat, maakuntaliiton valtuuston ja kirkkovaltuuston jäsenet) kuuluvat paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön.

Yhteisöt: Yhteisöjen edustajia ovat maaseudun kehittämistyöhön liittyvissä organisaatioissa päättävässä asemassa olevat henkilöt kuten kyläyhdistysten,kylätoimikuntien, 4H-yhdistysten, Mannerheimin lastensuojeluliiton, metsästysseurojen, tuottaja- ja neuvontajärjestöjen, maa- ja kotitalousseurojen, yrittäjäyhdistysten, nuorisoseurojen, maamiesseurojen tai muiden vastaavien toimijoiden hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet tai näiden johtavassa asemassa olevat työntekijät.

Maaseudun asukkaat: Erityisen tärkeää on se, että kolmasosa hallituksen jäsenistä on sellaisia paikallisia maaseudun asukkaita, jotka eivät edusta työnsä tai muun asemansa vuoksi paikallista julkista hallintoa tai sellaisia yhdistyksiä ja suuria yrityksiä, joiden kiinnostuksen kohteissa ovat toimintaryhmän toimialaan kuuluvat asiat. Hallituksen kokoonpanoa seurataan vuosittain. Yksittäiset pienyrittäjät (alle 10 henkilötyövuotta) kuuluvat maaseudun asukkaiden kiintiöön.

Kullekin hallituksen jäsenelle on nimetty henkilökohtainen varajäsen, joka edustaa samaa ”kolmikannan” tahoa kuin varsinainen jäsen.

Manner-Suomen maaseutuohjelmassa on selostettu toimintalinjan 4 kuvauksessa toimintaryhmän hallituksen kolmikantaperiaate.

Hallituksen kolmikannan yhteisöjen ja maaseudun asukkaiden kiintiöt täyttävät neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 62 artiklan 1 kohdan b) alakohta sosiaalisten ja taloudellisten toimijoiden vaatimuksen.Toimintaryhmien hallituksen kokoonpanosta säädetään kansallisesti maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmienhallinnointilaissa (532/2006) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa.

Periaatteet kolmikannasta ja hallituksen jäsenten säännöllisestä vaihtuvuudesta tulee näkyä toimintaryhmänä toimivan yhdistyksen säännöissä sekä käydä ilmi hakuajankohdan hallituksen kokoonpanossa. Hallituksen jäsenten vaihtuvuudella varmistetaan uusien henkilöiden mahdollisuus osallistua Leader-toimintaan sekä Leader-toiminnan avoimuus.