Leader-tukea voi hakea toimintaansa aloittava tai laajentava yritys, yleishyödyllinen yhdistys tai yhteisö. Hakemukset käsittelee Peräpohjolan Leader ry:n hallitus, johon kuka tahansa alueella voi pyrkiä. Tuettavat hankkeet valitaan kulloinkin voimassaolevan strategian mukaan, jossa määritellään ne teemat, joita alueella halutaan tulevina vuosina edistää.

Tukimuodot on jaettu kahteen ryhmään: yleishyödyllisille hankkeille suunnattaviin tukiin sekä yritysten toimintaan myönnettäviin tukiin. 

Kaudella 2014 - 2020 tuemme hankkeita seuraavista aihepiireistä. Ohjelmakausien välissä v. 2021 - 2022 jatkamme entiseen malliin.

Tehemä yhessä pois

“Tehemä yhdessä pois”

Toiminnallinen yhteisöllisyys

 • Asumisen edellytykset
 • Arjen turvallisuus
 • Nuorten osallistaminen
 • Verkostoituminen ja kansainvälistyminen
 • Osaamisen kehittäminen
 • Asuinympäristön kehittäminen

Tavoitteena aktiivisten toimijoiden määrän kasvattaminen, kylien ja kaupunkien vuorovaikutus sekä palveluiden saavutettavuus. Myös harrastus-
mahdollisuuksien lisääminen kaikenikäisille.

Yrittäjyys ja elinkeinot

Yritteliäs ja kilpailukykyinen maaseutu

Yrittäjyys ja elinkeinot

 • Matkailu
 • Elintarvike- ja luonnontuoteala
 • Testaustoiminta ja ympäristöteknologia
 • Pienteollisuus
 • Palveluyrittäjyys
 • Yritysryhmä- ja yhteistyöhankkeet jotka lisäävät osaamista tai liittyvät yhteiseen tuotekehitykseen tai markkinointiin.

Tavoitteena uusien yritysten perustaminen, liiketoiminnan kasvattaminen sekä uusien työpaikkojen luominen. Tukea voidaan myös laadun parantamista, kansainvälistymistä sekä energiatehokkuuden parantamista. 

Hyvää ruokaa, vihreää energiaa, pohjoista voimaa

Biotalous

 • Luonnonvarojen hyödyntäminen
 • Lappilainen lähiruoka
 • Elintarvikkeisiin liittyvä tuotekehitys
 • Bioenergian käyttöönotto
 • Ympäristöä säästävä teknologia
 • Porotalous

Tavoitteena alueen alkutuotannon ja luonnonvarojen hyödyntäminen ja tukeminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Lapin alueella on runsaasti potentiaalia mm. lähiruokatrendin ansiosta. Luomukeruualueeksi luokiteltu Lappi tarjoaa myös runsaasti puhtaita marjoja ja yrttejä jatkojalostukseen.

Voimaa luonnosta, puhtia poluilta

Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat

 • Kylien maisema- ja kulttuuriperintö  
 • Hyvinvointi ja terveys
 • Luontoarvot ja kestävä kehitys
 • Ilmastonmuutokseen varautuminen
 • Omavaraisuus

Tavoitteena tukea kylissä viihtymistä sekä kylien houkuttelevuutta yhteisöllisyyden, hyvinvointipalveluiden, ympäristön monimuotoisuuden sekä omavaraisuuden kehittämisen avulla.

Näin haet Leader-tukea

Rahoituksen hakemiseksi tulee laatia hankesuunnitelma ja rahoitushakemus. Hakemus toimitetaan Peräpohjolan Leader ry:lle. Jos sinulla on hyvä ja toteuttamiskelpoinen idea, ota yhteyttä yhdistyksen henkilöstöön. Tarkistamme kanssasi idean rahoitettavuuden ja ohjaamme toimenpiteiden käynnistämisessä. Autamme sinua idean työstämisessä, opastamme hakemuksen eteenpäin ja tiedotamme sen etenemisestä tukipäätösprosessissa. Opastamme myös hankkeen toteuttamisessa ja hankkeen loppuun saattamisessa.

Hankkeiden valintakriteerit

Peräpohjolan Leader ry:n hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet. Kaikki rahoitettavat hankkeet arvioidaan oheisten valintakriteereiden mukaan. Jotta hanke voi saada puoltavan rahoituspäätöksen, tulee sen täyttää hyväksyttävyyskriteerit sekä saada vähintään hanketyypille asetettu vähimmäispistemäärä. Pistemäärät on esitelty oheisessa liitteessä. Tukitasot määräytyvät maaseudun kehittämistä ohjaavien asetusten mukaan, mutta ovat harkinnanvaraisia. Peräpohjolan Leader ry valitsee rahoitettavat hankkeet tarveharkinnan perusteella.

Mihin sinun mielestäsi leader-tukea tulisi käyttää?
Liity jäseneksi ja vaikuta

Liity jäseneksi Leader Peräpohjolaan, ja olet mukana vaikuttamassa rahoitettaviin hankkeisiin. Hinta henkilöjäsenelle on 15 €, yhdistykselle ja yritykselle 30 euroa ja perheille 25 euroa.  Jäsenmaksu maksetaan kerran vuodessa. Lue lisää jäsenyydestä.